Monday, September 18, 2006

新碟"Boku wa Kuma"發售預定

New Single "Boku wa Kuma"

收錄曲:
1. Boku wa Kuma
2. Boku wa Kuma (Original Karaoke)

特典版連手繪本 (TOCT-40063): 1100 yen
通常盤 (TOCT-40064): 600 yen

2006年11月22日發售

本歌曲為NHK電視台於10月至11月推出的《我們的歌曲》節目的主題曲,歌曲為Hikki的第一首兒歌作品。